Skip to content

Privacy Policy

DEFINITIES

Verkoper: Inti Raymi V.O.F.
Statutair gevestigd: Moliusstraat 35, 5212TN ’s Hertogenbosch, Nederland
KVK nummer: 16071484
BTW nummer: NL808621373B01
Bezoekadres: Havenstraat 7h, 5211WC ‘s Hertogenbosch Nederland
E-mailadres: info@intiknitwear.com
Telefoonnummer: 0031-(0)73-612 44 14
Website: www.intiknitwear.com

Koper: een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Verkoper een overeenkomst sluit.
Bestelling: een door Koper volgens de in artikel 2.1 omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten.
Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden INTI product.
Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW en de verzendkosten.
Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1
Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op www.intiknitwear.com zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product op of via de Website.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1
De presentatie en reclame van producten op onze website vormt geen bindend aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten.

2.2
De koper kan producten selecteren uit het goederenassortiment van de verkoper, voornamelijk kleding en modeartikelen in het gewenste model, kleur en maat, en deze in een ‘winkelwagentje’ plaatsen door op de knop “Add to cart” te klikken.

2.3
• Zodra de koper klaar is met het selecteren van artikelen voor het winkelwagentje, kan hij doorgaan door op de knop “Proceed to Checkout” te klikken.
• De koper krijgt dan eerst een overzicht van de goederen in het winkelwagentje te zien met hun eigenschappen, prijs en de leveringstermijn.
• Nadat de koper op de knop ‘Verdergaan’ klikt, wordt hij gevraagd het factuuradres in te vullen, evenals het bezorgadres van zijn keuze, indien dit verschilt van het factuuradres.
• De koper kan een bezorgadres van zijn keuze opgeven (bijvoorbeeld het thuisadres) waar de artikelen naartoe moeten worden gestuurd.
• Nadat de koper de verzendmethode heeft geselecteerd, kan hij verdergaan met het bestelproces door op de knop ‘Checkout’ te klikken.

2.4
De koper kan dan een van de volgende betaalmethodes kiezen:

Onmiddellijke bankoverschrijving/ iDEAL: Met deze betaalmethode verstuurt de koper een juridisch bindende bestelling door op de knop ‘Betalen’ te klikken. De knop ‘Betalen’ werkt alleen als eerst de algemene voorwaarden van de verkoper zijn goedgekeurd door het vakje naast de informatie over deze algemene voorwaarden aan te kruisen. Voordat de koper op de knop ‘Betalen’ klikt, kan hij de bestelling op ieder moment annuleren, de inhoud van de bestelling veranderen door artikelen te verwijderen en/of nieuwe producten aan het winkelwagentje toe te voegen en het bezorgadres en de betaalmethode aanpassen. Als de koper op de knop ‘Betalen’ heeft geklikt, wordt hij doorgestuurd naar de website van de externe provider om de betaling uit te voeren.

Creditcard: Met deze betaalmethode moet de koper de nodige creditcardinformatie invoeren. Door op de knop ‘Betalen’ te klikken, verstuurt de koper dan een juridisch bindende bestelling. De knop ‘Betalen’ werkt alleen als eerst de algemene voorwaarden van de verkoper zijn goedgekeurd door het vakje naast de informatie over deze algemene voorwaarden aan te kruisen. Voordat de koper op de knop ‘Betalen’ klikt, kan hij de bestelling op ieder moment annuleren, de inhoud van de bestelling veranderen door artikelen te verwijderen en/of nieuwe producten aan het winkelwagentje toe te voegen en het bezorgadres en de betaalmethode aanpassen. We willen je er graag op wijzen dat als je deze betaalmethode kiest, het plaatsen van de bindende bestelling en de betaling tegelijk plaatsvinden.

PayPal: Met deze betaalmethode verstuurt de koper een juridisch bindende bestelling door op de knop ‘Betalen’ te klikken. De knop ‘Nu betalen’ werkt alleen als eerst de algemene voorwaarden van de verkoper zijn goedgekeurd door het vakje naast de informatie over deze algemene voorwaarden aan te kruisen. Voordat de koper op de knop ‘Betalen’ klikt, kan hij de bestelling op ieder moment annuleren, de inhoud van de bestelling veranderen door artikelen te verwijderen en/of nieuwe producten aan het winkelwagentje toe te voegen en het bezorgadres en de betaalmethode aanpassen. Als de koper op de knop ‘Betalen’ heeft geklikt, wordt hij doorgestuurd naar de PayPal-website om de betaling uit te voeren.

2.5
De overeenkomst treedt pas in werking als de verkoper de bestelling heeft aanvaard, ofwel via een verklaring van aanvaarding ofwel door het bestelde product te leveren. De verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de bestelling die de koper via de website heeft geplaatst door een e-mail aan de koper te sturen. Deze e-mail betekent echter nog geen bindende aanvaarding van de bestelling tenzij er in de e-mail naast de ontvangstbevestiging ook een verklaring van aanvaarding is toegevoegd.

2.6
De verkoper behoudt zich het recht voor de door de koper geplaatste bestelling te weigeren of om het account van de koper op te schorten in de volgende gevallen:

• als de totale waarde van de bestelling hoger is dan het bedrag dat staat vermeld in het deel ‘Betaling’ van de FAQ’s;als de informatie die door de koper is doorgegeven onjuist en/of onvolledig is, of als de verkoper redenen heeft om aan de juistheid ervan te twijfelen;
– als het bedrag dat door de koper verschuldigd is, niet direct na het plaatsen van de bestelling wordt betaald door op de knop ‘Nu betalen’ te klikken;
– als de koper in het verleden zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper niet is nagekomen;
– als de koper in het verleden bestellingen die hij bij de verkoper had geplaatst, heeft geweigerd te aanvaarden en/of bestellingen niet heeft opgehaald;
– bij een duidelijke fout of verwerkingsfout in de prijzen die op de website staan vermeld; of
– als het gewenste bezorgadres in een ander land is dan in Nederland;
– indien een activiteit op het account van de koper frauduleus of verdacht lijkt.

2.7
De verkoper brengt de koper zo snel mogelijk op de hoogte als een bestelling niet wordt aanvaard. In dergelijke gevallen worden eventuele betalingen die de koper al heeft gedaan onmiddellijk terugbetaald.

2.8
De bestelling, de bevestiging van de bestelling door de verkoper, de richtlijn gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van de website die op de website staan vermeld, evenals deze algemene voorwaarden, vormen samen de volledige overeenkomst tussen de koper en de verkoper met betrekking tot het gebruik van de website en het plaatsen van en uitvoeren van een bestelling.

2.9
Nadat de koper op de knop ‘Betalen’ heeft geklikt, waarmee hij een juridisch bindende bestelling plaatst, wordt hij doorgestuurd naar een van de betalingspagina’s, afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Op deze pagina vult de verkoper de nodige velden in om de betaling uit te voeren, waarna hij de betaling autoriseert.

ARTIKEL 3. WIJZE VAN AFLEVERING EN LEVERINGSDATA
3.1
Aflevering vindt plaats door een door Verkoper aangewezen vervoerder.

3.2
Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen verzenden naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door Verkoper is ontvangen indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

3.3
Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens.

3.4
Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan binnen 14 (veertien) dagen na het totstandkomen van de Overeenkomst bericht. De koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden.

3.5
Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING
4.1
De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in lokale valuta of in euro’s, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Verkoper. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst zal de totaal verschuldigde Koopprijs wor den weergegeven.

4.2
Verkoper kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

4.3
Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en dient uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het Product te geschieden.

4.4
De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de Koper aan Verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper mede te delen.

4.5
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.

ARTIKEL 5. RECHT TOT RETOUR ZENDEN
5.1
Gebruikers die een transactie op afstand doen, hebben een wettelijk herroepingsrecht als zij een product kopen.

5.2
HERROEPINGSBELEID

Herroepingsrecht

Je hebt het recht binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De termijn voor herroeping is veertien dagen na de inbezitname door jou of een door jou aangewezen derde, die niet de promotor is, van de producten, of (in het geval waarin een overeenkomst met betrekking tot meerdere producten die je in een keer hebt besteld en die apart worden bezorgd) het laatste product dat wordt bezorgd, of (in het geval waarin een overeenkomst met betrekking tot de bezorging van een product in meerdere gedeeltelijke leveringen of onderdelen) de laatste gedeeltelijke levering of het laatste onderdeel dat moet worden bezorgd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons informeren over je beslissing je uit de overeenkomst terug te trekken door een duidelijke verklaring te sturen naar het e-mailadres of postadres dat bovenaan deze pagina staat vermeld of door naar het vermelde telefoonnummer te bellen (je kan bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail sturen). Om dit te doen kan je het voorbeeldformulier gebruiken dat is toegevoegd als bijlage 1, maar dit is niet verplicht.

Om het product binnen de vastgestelde termijn terug te sturen, volstaat het als je de mededeling dat je het herroepingsrecht uit wil oefenen verstuurt vóór de verstrijking van de herroepingstermijn voor het retourneren van producten.

De gevolgen van herroeping

Als je je uit de overeenkomst terugtrekt, zijn we verplicht alle betalingen die we van je hebben ontvangen terug te betalen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van alle bijkomende kosten als gevolg van het kiezen van een ander soort levering dan de goedkope standaardlevering die wij aanbieden). Dit moet snel gebeuren en binnen een termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop we het bericht ontvangen waarin staat dat je je uit de overeenkomst terugtrekt. Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk een andere overeenkomst met jou is afgesloten. In geen geval mag deze terugbetaling kosten voor jou met zich meebrengen. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we het geretourneerde product van je ontvangen, of totdat je ons een bewijs geeft dat je het product aan ons hebt teruggestuurd, afhankelijk van welke van deze twee situaties zich eerst voordoet.

Je moet het product zo spoedig mogelijk aan ons terugsturen, of aan ons overhandigen, en in ieder geval binnen de termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop je ons schriftelijk meedeelt dat je je uit de overeenkomst terugtrekt. Gebruik hiervoor het volgende adres: INTI Knitwear, Havenstraat 7H, 5211WC, Den Bosch, Nederland. De retournering valt binnen de herroepingstermijn als je het product opstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij zullen niet de kosten dragen voor het terugsturen van de producten.

Je zal de kosten moeten betalen voor waardeverlies van het product indien het genoemde waardeverlies kan worden toegeschreven aan onnodige hanteringswijzen om de kwaliteit, eigenschappen en wijze van functioneren van het product te testen.

Uitzonderingen waarbij het herroepingsrecht niet van toepassing is:

Je hebt geen wettelijk herroepingsrecht voor langeafstandscontracten betreffende het volgende:
– de levering van producten die niet kant-en-klaar zijn, en die zijn vervaardigd volgens een bepalende individuele keuze of beslissing die door de klant zijn gemaakt of genomen, of
– producten die speciaal zijn afgestemd op de persoonlijke vereisten van de klant, en/of
– de levering van verzegelde producten die om gezondsheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, in het geval de verzegeling na levering is verwijderd.

– EINDE HERROEPINGSBELEID –

ARTIKEL 6. OVERMACHT
6.1
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

6.2
Indien Verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen.

ARTIKEL 7. KLACHTEN
7.1
De contactgegevens van Verkoper en van de door Verkoper voor de afhandeling van klachten ingeschakelde derde partijen staan onder de “Contact” button op de Website vermeld.

7.2
Koper dient het Product bij aflevering te inspecteren en Verkoper binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.

7.3
Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen 14 dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten

7.4
Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de Producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade vanwege dergelijke klachten.

7.5
Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Verkoper ingestelde terugroepactie. Koper zal Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1
Alle op de Producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderszins met de Producten verbonden merken, productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen, (de “IE-rechten”) zijn eigendom van Verkoper of één of meerdere van haar groepsmaatschappijen. De Koper erkent het eigendomsrecht van Verkoper op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten en de Koper zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten.

8.2
Terzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website verwijst Verkoper naar de Website Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1
Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan Verkoper voldaan zullen zijn: de door Koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken; vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van deze overeenkomst.

ARTIKEL 10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1
De Verkoper is volgens de wet verplicht een Product te leveren dat voldoet aan het contract met de Koper.

10.2
Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die Koper lijdt vanwege de Overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Verkoper wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens Koper, zal de Koopprijs nooit overschrijden. Deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid van Verkoper in geval van letselschade of overlijden niet uit te sluiten.

10.3
Terzake de aansprakelijkheid van Verkoper met betrekking tot de Website op www.intiknitwear.com en het gebruik daarvan verwijst Verkoper naar de Website Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT
11.1
De wet van het land waar u woon is van toepassing op deze overeenkomst.

ARTIKEL 12. ONGELDIGE BEPALINGEN
12.1

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht;
en de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

ARTIKEL 13. AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
13.1
Deze algemene voorwaarden kunnen door Verkoper van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat Koper gebruik maakt van de Website. Indien Koper de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal Verkoper op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan Koper toezenden.

Februari 2021